Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuálně

Aktuálně


KÚ - OZNÁMENÍ O OBDOBÍ DÉLE TRVAJÍCÍHO NADMĚRNÉHO SUCHA

OZNÁMENÍ
hejtmana Kraje Vysočina
ze dne 6. 4. 2020
o období déle trvajícího nadměrného sucha
Na základě ustanovení čl. 4 odst. 1 nařízení Kraje Vysočina ze dne 12. července 2016
č. 10/2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požárů (dále jen „nařízení kraje“) a na základě doporučení odborných orgánů
nastává
pro území Kraje Vysočina období déle trvajícího nadměrného sucha
od 6. 4. 2020 do odvolání.
Pro toto období platí podmínky požární bezpečnosti dle čl. 4 odst. 2 a 3 nařízení kraje.
Toto oznámení pozbývá účinnosti dnem vydání oznámení o konci období déle trvajícího
nadměrného sucha.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina v. r.
-------------------
Pozn.:
v souladu s ustanovením čl. 4 odst. 2 a 3 nařízení kraje je v tomto období zakázáno:
- rozdělávání ohně a odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
- kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
- používání pyrotechnických výrobků,
- používání jiných zdrojů zapálení (např. létající přání, lampióny, pochodně),
- jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru.
- spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,
- jezdit motorovými vozidly ve volné přírodě mimo silniční komunikace (toto ustanovení se
nevztahuje na jízdu motorových vozidel, která jsou určena k pracovní a hospodářské činnosti
v lesích a na poli a dále na jízdu motorových vozidel po polních a lesních cestách ke stavbám pro
bydlení a stavbám pro individuální rekreaci).
Číslo stránky 2
Tento zákaz se vztahuje na místa uvedená v čl. 2 odst. 2, kterými jsou:
- lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,
- suché travní porosty umožňující vznik a šíření požáru,
- plochy zemědělských kultur, které svým rostlinným charakterem umožňují vznik a šíření požáru,
- sklady pícnin, obilovin, slámy a úsušků a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich hranice.
Celý text nařízení kraje je zveřejněn zde:
https://www.kr-vysocina.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4074915


Autor: Martin Novák Publikováno 8. 4. 2020 21:10

Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování prokazování totožnosti v době nouzového stavu

Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu (vyhlášeného Usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro územní České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky)


Za účelem omezení pohybu osob i činnosti řady institucí ze zdravotních důvodů se doporučuje aplikovat následující postup:

1) Prokazování totožnosti: Občané, u nichž v občanském průkazu nebo v cestovním pase skončila doba platnosti těchto dokladů po dni 1. března 2020, mohou na území České republiky prokazovat svoji totožnost i nadále těmito neplatnými doklady. Je-li občan držitelem alespoň jednoho platného dokladu (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz) upřednostňuje se prokazování totožnosti některým z těchto stále platných dokladů.

2) Prokazování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel Osoby, jimž skončila platnost řidičského průkazu během nouzového stavu, mohou na území České republiky řídit motorové vozidlo pro příslušnou skupinu motorového vozidla). Po dobu trvání nouzového stavu není držitel řidičského průkazu, jehož platnost skončila během nouzového stavu, povinen jej odevzdat (tedy neplatí povinnost vyplývající z ustanovení § 113 odst. 2, kdy je držitel povinen bez zbytečného odkladu odevzdat příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností).

3) Pozastavení povinností občana při vydání občanského průkazu Občané, kterým skončila doba platnosti občanského průkazu po dni 1. března 2020, nemají dočasně povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 pracovních dnů podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. d a e)zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v těchto případech:
a) došlo ke skončení platnosti občanského průkazu z důvodů aa) uplynutí doby v něm vyznačené ab) ohlášení jeho ztráty, odcizení nebo zničení ac) ohlášení nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu ad) nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu ae) nabytím právní moci rozhodnutí úřadu o skončení jeho platnosti
b) po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství,
c) po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
d) po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství nevzniklo,
e) po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství je neplatné,
f) po obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera,
g) po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manžela nebo partnera za mrtvého,
h) po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména, příjmení, nebo bylo přiděleno nové rodné číslo,
i) po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
j) po dovršení 15 let, pokud má trvalý pobyt na území České republiky a nemá občanský průkaz.

4) Pozastavení plnění dalších povinností podle zákona o občanských průkazech (§ 14 odst. 1 písm.f))
Občan nemá povinnost odevzdat do 15 pracovních dnů občanský průkaz orgánu, který jej vydal, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu, jestliže ukončil trvalý pobyt na území České republiky, jestliže pozbyl státní občanství nebo bylo prokázáno, že mu byl občanský průkaz vydán neoprávněně, anebo občanský průkaz pozbyl platnosti.

5) Neprojednání přestupků Příslušné správní orgány upustí od projednání přestupků, jejichž skutkovou podstatou je porušení povinností, které jsou uvedeny v bodech 2) až 4) tohoto stanoviska a došlo k nim v době po 1. březnu 2020.

Uvedená opatření lze aplikovat pouze po dobu trvání nouzového stavu.


Zpracoval: Odbor správních činností Ministerstva vnitra
Praha 20.3.2020


Autor: Martin Novák Publikováno 22. 3. 2020 10:02

NAŘÍZENÍ VLÁDY

 

 

Vážení občané,

oznamujeme Vám,

 

že vláda s účinností od 19. a 20 března 2020:

 

-    zakazuje všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének

 

 - zakazuje přítomnost osob v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, lékárnách a výdejnách zdravotnických prostředků, v čase mezi 7:00 hod. až 9:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob zajišťujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele

 

Všechny občany vyzýváme, aby dodržovali všechna vydaná nařízení. Upozorňujeme, že není dovoleno se volně bezdůvodně pohybovat mimo svůj domov a zahradu. S rouškou se po vsi můžete pohybovat pouze v nezbytně nutných případech.

 

Pokud chceme, aby se vše co nejdříve vrátilo do normálu a situace se nezhoršovala, postavme se prosím k této situaci každý sám za sebe v plné zodpovědnosti.

 

 Děkujeme.

Autor: Martin Novák Publikováno 22. 3. 2020 9:57

INFORMACE OBČANŮM

Image_1.jpg


Autor: Martin Novák Publikováno 12. 2. 2020 20:59

POZVÁNÍ NA DĚTSKÝ KARNEVAL V HOJKOVĚ

Datum konání: 15. 2. 2020

Zveme na karneval, který se koná 15.2. v 15.00. v Hojkově v sále.

Pozvánka na karneval v Hojkově


Autor: Martin Novák Publikováno 6. 2. 2020 14:57

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2020

image001.jpg


Autor: Martin Novák Publikováno 5. 2. 2020 21:02

Pozvání na valnou hromadu Mikroregionu Dušejovsko

Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu Dušejovsko ke shlédnutí a stažení ZDE .


Autor: Martin Novák Publikováno 19. 11. 2019 15:59

VÝLOV RYBNÍKA

Datum konání: 19.10. 2019

SDH Hojkov vás srdečně zve na tuto sobotu 19.10.2019 na výlov rybníka Obecák. Prodej kaprů bude probíhat od 10:00.

 

VÝLOV RYBNÍKA


Autor: Martin Novák Publikováno 17. 10. 2019 21:17

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ - ÚLOŽIŠTĚ RADIOAKTIVNÍCH ODPADŮ - PELHŘIMOV

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ - ÚLOŽIŠTĚ RADIOAKTIVNÍCH ODPADŮ

Dne 22.10.2019 od 15.00 hod. Zasedací místnost zastupitelstva města, Pražská 2460, Pelhřimov.

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ - ÚLOŽIŠTĚ RADIOAKTIVNÍCH ODPADŮ - PELHŘIMOV


Autor: Martin Novák Publikováno 17. 10. 2019 20:57

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí/pozemků

INFORMACE PRO OBČANY KE SHLÉDNUTÍ A STAŽENÍ ZDE !


Autor: Martin Novák Publikováno 16. 10. 2019 21:01


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 31.8.2016 od 8:00 do 10:00 hodin.

Pouze část obce Hojkov : a to vše kolem hlavní silnice v obci Milíčov Dušejov + ulička směr Nový Hojkov+ ulička směr za školou+farma ZD Dušejov